Notícies

Darreres novetats d'Arena Restaurant

Política de privacitat

1. OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, informa els Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que PROMOCIONES BLAUMAR, SA, es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi a les websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, PROMOCIONES BLAUMAR, SA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

2. CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’empresa que gestioni l’esmentada informació.

3.    INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÚÈNCIES

3.1 VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho precisin.

3.2 CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diverses websites, relatius a serveis prestats per l’empresa, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular PROMOCIONES BLAUMAR, SA, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

4.    INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, pel que fa a les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en la paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

CARRER MAJOR, 12-14 – 34840  SALOU (Tarragona) – España
A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE QUALITAT.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a PROMOCIONES BLAUMAR, SA, a l’adreça indicada.

5.    INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVIN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

5.1. DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. En els formularis de consulta que es troben a les Web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per PROMOCIONES BLAUMAR, SA i mai es ven, cedeix o arrenda a d’altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació de servei.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creats per a PROMOCIONES BLAUMAR, SA amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

5.2. AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

En el decurs del procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació de les mateixes per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en les websites (continguts professionals, etc..

En el seu cas, se sol·licitarà als Usuaris llur consentiment per tal que PROMOCIONES BLAUMAR, SA pugui fer us de les seves dades a fi de trametre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a d’altres temes relacionats.

6.    COMPROMÍS DE L’USUARI PER TAL QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar aquestes condicions d’ús i política de privacitat, restant entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu acompliment en el decurs de la navegació i participació en la www.arenarestuarant.com.

7.    EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a terceres persones, i s’hagi demanat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercera persona aliena a PROMOCIONES BLAUMAR, SA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos, PROMOCIONES BLAUMAR, SA, col·laborarà per tal que les terceres persones acompleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat s’exigirà a les esmentades terceres persones.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a d’altres empreses, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

8. BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ PROFESSIONAL

De forma ocasional, PROMOCIONES BLAUMAR, SA tramet un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d’aquestes pàgines Web de l’empresa. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu a:
PROMOCIONES BLAUMAR SA, C/ MAJOR, 12-14, 43840 SALOU (TARRAGONA)

9. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’Empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. PROMOCIONES BLAUMAR, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

– Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

– Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

– Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

– Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics”o “contactes directes”prèviament per l’Usuari.

– Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

– Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

– Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

– Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

– Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

– Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

– Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

– Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

– S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

– Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

– No han de comunicar-se a tercers els noms de usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts.

– Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte alguna situació que es derivi de la utilització de les xarxes socials i eines col·laboratives, ha de preguntar-se als pares o tutors legals.

– S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.

– S’han d’establir regles sobre la utilització d’Internet a casa.

– Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquests tipus de plataformes, tant positives com negatives.

– Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.

– Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estan implementats.

– Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.

– Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.

– Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia de pares o tutors.

– Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.

– Controlar el perfil d’usuari del menor.

– Assegurar-se de que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per la seva edat.

– Assegurar-se de que els menors no utilitzen el seu nom complert.


Certificats

Treballa amb nosaltres